Total Count 27

Pork Rib Steak
0
Pork Rib Steak 0.5 kg = 1845
3690
Fresh chicken leg
0
Fresh chicken leg 0.5 kg = 945
1890
Chicken Gizzard
0
Chicken Gizzard 0.5 kg = 1045
2090
Beef knee
0
Beef knee 0.5 kg = 500
1000
Pork blade
0
Pork blade 0.5 kg = 1195
2390
Bone-in Chicken Breast
0
Bone-in Chicken Breast 0.7 kg = 1533
2190
Veal flank steak
0
Veal flank steak 0.5 kg = 2095
4190
Beef liver
0
Beef liver 0.5 kg = 1045
2090
Beef thigh
0
Beef thigh 0.5 kg = 2345
4690
Beef neck
0
Beef neck 0.5 kg = 1845
3690
Chicken liver
0
Chicken liver 0.5 kg = 745
1490
Chicken drumette
0
Chicken drumette 0.5 kg = 995
1990
Whole Fresh Chicken
0
Whole Fresh Chicken 1.3 kg = 1716
1320
Chicken Wings
0
Chicken Wings 0.5 kg = 945
1890
Chicken Heart
0
Chicken Heart 0.5 kg = 1395
2790
Pork boneless
0
Pork boneless 0.5 kg = 1895
3790
Pork Ribs
0
Pork Ribs 0.5 kg = 1695
3390
Chicken leg quarters
0
Chicken leg quarters 0.4 kg = 676
1690
  • 1
  • 2